Statut Fundacji

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

Par.1 

 1. Fundacja pod nazwą “Fundacja rozwoju innowacji Neo” zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
  o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu. 
 2. Fundatorami Fundacji są Jan Filipowiak oraz Camilla Pustułka, zwanymi
  w dalszej treści Statutu „Fundatorami”. 
 3. Fundacja ma osobowość prawną. 

Par. 2 

Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.

Par. 3 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

Par. 4 

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Par. 5


 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek
  i fundacji. 
 2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r.
  Nr 96

  poz. 873). 
 3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w par. 9 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji. 
 4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy
  o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. 
 5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie
  w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną
  przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych. 
 6. Fundacja może, w ramach prowadzonej działalności statutowej, udzielać pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 182, ze zm.) 

Par. 6 

 1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. 
 2. Nazwa Fundacji brzmi “Fundacja rozwoju innowacji Neo”. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

Par. 7 

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

Par. 8 

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Rozwoju. 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

Par. 9 

Celami Fundacji są: 

 1. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości
  oraz promocja nowych technologii i innowacji,
 2. Wsparcie budowy potencjału intelektualnego w województwie Zachodniopomorskim,
 3. Pomoc w realizacji przedsięwzięć innowacyjnych
 4. Aktywizacja młodych przedsiębiorców do zakładania i rozwoju swojego biznesu w regionie,
 5. Łączenie innowacyjnych przedsiębiorców z inwestorami oraz kontrahentami krajowymi i zagranicznymi,
 6. Działalność edukacyjna, w tym również polegająca na kształceniu młodych ludzi w zakresie działań związanych z branżą internetową, prowadzeniem działalności gospodarczej, zarządzaniem i rozwojem projektów innowacyjnych.

Par. 10 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 1. Zwiększenie dostępu do wiedzy i doświadczenia z zakresu prowadzenia innowacyjnych projektów biznesowych, znajomości rynku, prowadzenia działalności gospodarczej – m.in. poprzez organizację szkoleń i warsztatów,
 2. Specjalistyczne wsparcie i doradztwo podczas realizacji projektów,
 3. Programy inkubacyjne oraz akceleracyjne,
 4. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji, a w szczególności z osobami i środowiskami zaangażowanymi
  w dziedzinie rozwoju innowacji,
 5. Nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami w zakresie celów Fundacji.

Par. 11 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

Par. 12 

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2100 zł (dwa tysiące sto złotych), z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczony na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 1. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie. 
 2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 
 1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, 
 2. dotacji, datków i subwencji, 
 3. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację
 4. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą, 
 5. operacji finansowych, 
 6. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji. 

Par. 12a 

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

 1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji
  w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji
  lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim
  albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie
  to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych
  niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

Par. 13 

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Par. 14 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

Par. 15 

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie
  z obowiązującymi przepisami. 
 2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania. 

Rozdział IIIa. Działalność gospodarcza Fundacji 

Par. 15a 

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą
  w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku 
  do działalności pożytku publicznego. 
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność
  w zakresie: 
 • PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • PKD 68.20.Z  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
  lub dzierżawionymi
 • PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 1. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji. 

Par. 15b 

Zarząd przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 1 000 zł pochodzącą z darowizny dokonanej przez Fundatorów. 

Par. 15c

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie
z przepisami obowiązującymi osoby prawne. 

Rozdział IV. Organy Fundacji 

Par. 16 

 1. Jedynym organem Fundacji jest Zarząd Fundacji. 
 2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności
  co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały. 

Rozdział IVa. Zarząd Fundacji 

Par. 17 

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów. 
 2. Fundatorzy mają prawo do czynnego angażowania się w działalność Fundacji
  oraz do pełnienia roli w jej organach.
 3. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat.

 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji,
  albo śmierci członka Zarządu, albo wskutek odwołania. 
 5. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie: 
 1. Wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu, 
 2. Choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność
  do sprawowania tej funkcji, 
 3. Nie spełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy, 
 4. Nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, 
 5. Istotnego naruszenia postanowień Statutu. 
 1. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Par. 18 

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz. 
 2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. 
 3. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
 4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa “Regulamin Zarządu Fundacji”. 

Par. 19 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej
  na zewnątrz, 
 2. Zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji, 
 3. Ustalanie wielkości zatrudnienia, 
 4. Ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia
  i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją
  na podstawie umów cywilnoprawnych, 
 5. Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji 
 6. Realizacja programów działania Fundacji, 
 7. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji, 
 8. Realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu, 
 9. Występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji. 

Rozdział VI. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji 

Par. 20 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku. 
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd Fundacji. 
 4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji,
  o którym mowa w par. 9 pkt 2. Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji. 

Rozdział VII. Zmiany Statutu 

Par. 21 

 1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy.
 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe 

Par. 21 

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie
ze swej działalności za rok ubiegły. 

Par. 22 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy
dla miasta Szczecina.